székelyföld térképA székely székek kialakulása. 

A székelyek katonáskodásuk fejében különleges kiváltságokat nyertek. Ezek közé tartozott, hogy lakóhelyük nem a királynak alárendelt vármegye volt, hanem önálló, független, kivételes jogi státuszú szervezeti egység, a szék.

 

A korabeli forrásokban a székelyek földjének nevezett (terra siculorom) tartományban már a korai időkben kialakultak sajátos területi egységek.

A 13. századi oklevelek ezt dyocesisnek (föld, vidék) nevezték, a 14. század végétől terjedt el a sedes (szék) elnevezés.

 

A latin sedest a kialakuló nemesi vármegyékben is használták, itt a szék bírói széket jelentette, vagyis ítélkező fórumot jelölt. A kiváltságolt népelemeknél (székelyek, szászok, jászok, kunok) is az autonóm bíráskodás jogának megjelölője, de ugyankkor tágabb fogalommá vált: közigazgatási – bírósági - katonai egységet jelent. A szék (sedes) megjelölés első ízben szebenszék bukkan fel a forrásokban 1308-ban, és csak később fordul elő a székely közigazgatási egységként.   

 

A történeti Erdély területének 21,5%-át kitevő székely székek kialakulása hosszabb folyamat eredménye volt. Az általános felfogás szerint három ütemben jött létre: először a három északi szék:

Udvarhelyszék, Marosszék, Csíkszék, majd második szakaszban a három déli szék: sepsi, kézdi, orbai. Utolsóként pedig a 13. század harmadik negyedében alakult meg Aranyosszék.  

 

A székely önkormányzat kutatója, Pál- Antal szerint nem három, hanem öt szakaszban zajlott le ez a folyamat. 1. Udvarhely és Marosszék 2. Csíkszék 3. Sepsi és Kézdi 4. Orbai 5. Aranyosszék

 

A székely székek száma alapvetően nem változott, a középkori 7 szék a 17. századra ötre csökkent. 

A három déli szék 1562 után Háromszék néven egyesült, de részei továbbra bizonyos fokú önállósággal rendelkeztek. A székeken belül kisebb igazgatási egységeknek azonban sikerült több - kevesebb önállóságot kivívniuk. Ezeket nevezték fiúszékeknek. Helyzetükre általános érvényű szabály nem volt.

 

Csíkszékből kivált a 15. század folyamán Gyergyó és Kászonszék, Udvarhelyszék fiúszéke lett a több körzetből álló Keresztúrszék. Egyetlen, 1505 -ös oklevélben szerepel Marosszéknek Szeredaszék néven önállósult része. Ez azonban csupán átmeneti siker lehetett, mert az oklevelek sem korábban, sem később nem említik. Sepsisszékből Miklósvárszék néven szakadt ki egy körzet. Udvarhelyszék egyik körzete Bardóccszék néven önállósult.

Ez sajátos eset volt: Vargyas vidéke önkormányzatot kapott, de teljes jogi széki státust nem.

 

székelyföld térkép

Székelyföld a régi székek szerint

 

Kapcsolódó cikkek:

Székelyföld

Székelyország