backamadarasi  kis gergely csedo attila 1Backamadaras, 1738. - Székelyudvarhely, 1787. április 25.

Szegény, közszékely családban született Marosszéken, a Nyárádmenti Backamadarason. Az éles eszű és szorgalmas gyermekre szülőfaluja tanítói figyeltek fel, és a marosvásárhelyi kollégiumba tanácsolták. Mivel szülei szegények voltak, szolgadiákként íratták be az iskolába. Iskolatársai gyakran gúnyolták kissé rövidebb bal lába miatt, néha csúfolták is: "sánta is vagy, kicsi is vagy, semmiképpen nem lehetsz nagy", ő elmésen ezzel vágott vissza társainak: "megmutatom, messze megyek, s aztán nyomós nevet szerzek".

 

Az éles elméjű diákot tanárai felettébb megkedvelték, a rektor még járni is tanította, hogy ne legyen feltűnő testi félszegsége. Minden tantárgyat szívesen és könnyedén tanult, -különös előszeretettel a német nyelvet és teológiát. 1764-ben végezte el a kollégiumot, majd külföldi tanulmányútra készült. Azonban a hétéves háború miatt, Mária Terézia rendelettel megtiltotta a protestáns diákok külföldön tanulását. Kis Gergely nem adta fel, nekivágott Bécsnek, ahol sikerült a trónörökös II. József színe elé járulnia, tőle nyert engedélyt arra, hogy Bázelben végezhesse további tanulmányait. 1765-től a bázeli akadémián két évig tanult mechanikát, fizikát, botanikát, anatómiát, egyház- és politikai történelmet, keleti nyelveket, jogot, teológiai diszciplínákat (erkölcsi, etikai szabályokat). 1768-ban tért vissza hazájába, útközben ismét elérte, hogy a trónörökös fogadja, akinek megköszönte jóságát és támogatását.

 

1768. október 20-án foglalta el professzori székét a székelyudvarhelyi református kollégiumban.  Ott, a reformáció ünnepén tartott évnyitón ismertette a fából emelt iskola történetét, és felhívta a népes egybegyűltek figyelmét az iskola korszerűsítésének szükségére. E naptól kezdve az új kollégium felépítése foglalkoztatta. Az ügynek megnyerte az udvarhelyszéki főkirálybírót és a környék előkelőségeit, akik tervében hathatósan támogatták. 1772-ben újabb emelettel bővítette az iskolát, végül 1773-ra elkészült a már kétemeletes, 45 helyiségből álló református kollégium, -mely ma is büszkesége a városnak. Kis Gergely nemcsak a külső építésben, hanem a belső szellemi és lelki élet építésében is utolérhetetlen volt. Jogot, filozófiát és a teológia minden tárgyát maga tanította, gondoskodott a tanulók élelmezéséről, -különösen a szegény tanulók étkeztetésére volt gondja.

 

A székelyudvarhelyi református kollégium látványos fejlődése Baczkamadarasi Kis Gergely rektorsága alatti időre tehető (1768-1787). Kollégiumi munkája mellett református templomot építtetett a város főterére, majd könyvtárat alapított. A nagytudományú férfit az erdélyi református egyház zsinata főjegyzővé választotta. A sok munkában az egészségi állapotát elhanyagolta, s májbetegsége egyre súlyosabb lett. Halálos ágyán együtt imádkozott paptársával s megkérte, Kassai Sámuel udvarhelyi papot, hogy felette ne mondjon prédikációt, csak egy imádságot. 1787. április 25-én halt meg, 49 éves korában. A székelyudvarhelyi temetőben temették el, sírkövére hálás szívű tanítványai az alábbi verset írták:

 

Kiss Gergely hamvait e sírhalom zárja,
Neve földünk, lelke az egeket járja.
Nagy pap, bölcs professzor, ért ítélettel szólt
Tanult igazgató s fő nótárius volt.
Három hat esztendő bizonysága lehet,
Míg hivatalban volt, egy ember mit tehet!
Új oskola, templom, sok tanítvány mondja,
Hogy rövid idő rá, volt a mennyi gondja!
Egy jubileumot érvén, végét érte
A vallás s a közjó méltán sírba kérte,
Irigy, valld meg te is igaz érdemeit,
Ne rágd hírét, tiszteld nyugvó tetemeit.

 

Szülőfaluja, Backamadaras híres szülöttének 1992-ben szeretett volna szobrot emelni, de mivel arcképet nem sikerült fellelni, így az általános iskola előtt egy emlékoszlopot állítottak tiszteletére. Néhány évvel később, 2006-ban az iskola felvette a Kis Gergely Általános Iskola nevet. Az 1900-ban épített egykori felekezeti iskolát 2000-ben kapta vissza a helyi református egyházközség, akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy az épületet közösségi célra kellene fordítani. Az épületben emlékszobát rendeztek be a nagy előd tiszteletére, és megkerült (és az alkalomhoz illően vissza is került a falra) az iskola egykori, magyar nyelvű, címeres névtáblája is.

 

A szülőfalu, Backamadaras és Székelyudvarhely diákjai és lakói között szoros kulturális kapcsolat alakult ki. Az egykori székelyudvarhelyi református kollégium mai neve Backamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium lett, ahol 2007. évtől kezdődően, -az iskola egykori professzorának érdemeire való tekintettel- a backamadarasi általános iskola minden évfolyamából egy diák ingyenesen tanulhat.

 

Csabainé Cser Katalin

 

Forrás:
www.wikipedia.org
www.szekelyhon.ro